Tots els conductors i conductores dels quads hauran de ser majors de 21 anys I disposar de dos anys d’experiència del carnet de conduir . Els acompanyants hauran de tenir una edat mínima de 7 anys i anar acompanyats dels seus pares o tutors, sempre que siguin menors.

Per tal de gaudir de l’experiència és molt important que els participants portin:

 • Calçat adequat per a la muntanya
 • Roba d’abric i de protecció contra el vent
 • Guants
 • Carnet de conduir B vigent

Quads de Pagès subministrarà els quads i cascs per a tots els participants.

Abans d’iniciar qualsevol ruta caldrà que tots i cadascun dels participants llegeixin i acceptin les següents condicions d’ús, que hauran de signar abans de començar l’activitat:

 1. Tots els conductors i conductores dels Quads hauran de ser majors de 21 anys i disposar de 2anys d’experiencia de carnet de conduir B1. Els acompanyants hauran de tenir l’edat mínima de 7 anys i anar acompanyats dels seus pares o tutors, en el cas que siguin menors. 
 1. En cas d’accident, si el motiu rau en l’incompliment d’alguna de les normes que es detallen a continuació, l’empresa Quads de Pagès no es farà responsable dels danys que el/la participant hagi ocasionat al material de l’empresa, a l’entorn, a tercers o a ell mateix.
 2. L’empresa Quads de Pagès es reserva el dret a reclamar al participant pel mal ús que pugui haver fet dels vehicles i materials de l’empresa i els possibles desperfectes que la seva conducta hagi pogut ocasionar en aquests.
 3. Per dur a terme aquesta activitat caldrà que abans els participants hagin fet efectiu el total del cost i  la signatura de conformitat amb tot allò que estableix aquest document.
 4. L’empresa Quads de Pagès disposa de les assegurances necessàries per poder dur a terme aquesta activitat. Aquestes assegurances respondran únicament quan s’hagin respectat les instruccions que es donen en aquest document.
 5. Cal que el participant tingui clar que l’activitat contractada no es tracta d’una cursa, sinó d’una ruta guiada. L’empresa es reserva el dret de modificar el recorregut de la ruta si aquesta no s’ajusta al nivell dels participants o si algun dels seus trams no es troba en bones condicions per al desenvolupament de l’activitat.
 6. El temps que s’indica en cada ruta és aproximat i inclou les explicacions inicials i algunes parades per contemplar el paisatge, fer un mos, fer fotografies, etc.
 7. Aquesta activitat està tipificada com una activitat d’esport d’aventura. Com a tal comporta un risc derivat del fet que cada participant condueix un vehicle individual i el seu funcionament només depèn d’ell mateix.
 8. Els conductors i les conductores estan obligats a conduir amb la màxima prudència possible i a seguir escrupolosament les instruccions que doni el guia en tot moment.
 9. El fet de no respectar la norma anterior pot suposar la finalització immediata de l’activitat contractada sense que això suposi el retorn dels diners a cap dels participants.
 10. Abans d’iniciar l’excursió el guia farà una àmplia explicació de quins són els comandaments del quad i com fer-los servir. L’excursió no s’iniciarà fins que tots els seus participants tinguin clars aquests conceptes.
 11. El guia establirà un ordre de circulació segons el nivell d’adaptació dels participants al quad. Aquest ordre servirà per facilitar la circulació en grup i que aquest vagi al ritme del participant que més dificultats d’adaptació demostri. Aquest ordre és totalment inalterable.
 12. Els participants  han de respectar en tot moment l’entorn en el qual es duu a terme l’activitat.
 13. No està permès circular per vies alternatives a les que indiqui el guia de l’activitat, enfilar el vehicle als marges de la via, ni malmetre l’entorn. També queda completament prohibit circular a una velocitat superior a la velocitat màxima de seguretat que estableixi el guia ni realitzar maniobres que puguin posar en perill els o les participants.
 14. És igualment imprescindible mantenir la distància de seguretat que recomani el guia.[/toggle]

• Les reserves i condicions de pagament:

Efectuar una reserva:
Per tal que una reserva quedi confirmada caldrà que la persona contractant segueixi el següent procediment:

 1. Omplir i enviar el formulari de reserva de la pàgina web.
 2. Rebre la confirmació de Quads de Pagès de la pre-reserva amb: un número de reserva, la data de l’activitat, el nombre de participants, l’hora i la ruta acordada. Aquesta informació s’enviarà per correu electrònic i inclourà el número de compte on cal efectuar el pagament del 60% del total de l’activitat.
 3. Efectuar el pagament al número de compte indicant: el número de la reserva  i el nom i cognoms de la persona contractant.
 4. Un cop rebut l’ingrés i en el termini de màxim de 48h, Quads de Pagès enviarà per correu electrònic la confirmació final de la reserva. Aquest document caldrà portar-lo el dia de l’activitat.

Les responsabilitats de Quads de Pagès:

Responsabilitats que l’empresa Quads de Pagès assumeix respecte als participants de l’activitat contractada. Qualsevol situació no contemplada a continuació serà assumida pels propis mitjans dels participants.

Anul·lar una reserva:

El termini màxim per anul·lar una reserva i recuperar el pagament serà de 120 hores (5 dies) abans de l’activitat. Si es compleixen aquestes condicions els clients podran deixar en dipòsit la quantitat avançada per a futures activitats o recuperar-la, fent-se càrrec de les despeses que aquesta operació generi.

En el cas de superar el termini de les 120 hores, el client tindrà dret a la devolució de la meitat de l’import avançat o a deixar-la en dipòsit per ser utilitzada per a futures activitats. L’altra meitat de la quantitat avançada es perd automàticament.

Si es comunica amb una antelació inferior a les 24 h. o els participants no es presenten al lloc i l’hora indicada de l’activitat, aquests perdran el 100% de la quantitat avançada.

En qualsevol de les anteriors situacions i en el supòsit que l’anul·lació només sigui per part d’algun dels participants, les anteriors condicions s’aplicaran només al participant afectat.

Cancel·lació per part de l’empresa:

L’empresa Quads de Pagès es reserva el dret a cancel·lar una reserva si les condicions meteorològiques previstes no permeten assegurar el desenvolupament de l’activitat contractada amb seguretat.

En aquest cas, els clients seran avisats un mínim de 24 h. d’antelació i tindran dret a la devolució de la quantitat avançada o a deixar-la en dipòsit i buscar, amb l’empresa, una nova data per a la celebració de l’activitat.