RESPOSANBLE DEL TRACTAMENT Dades de contacte del responsable

JORDI PAGES ROSAS
Cal Xic. 08694
St. Julià de Cerdanyola
Berguedà (Barcelona)
Tel.: +34 619 317 406

quadsdepages@gmail.com

  Període de conservació La previsió legal que obliga a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb finalitats d’arxiu històric o estadístic, excepte que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
DESTINATARIS Destinataris de la cessió Empreses que formen part de QUADS DE PAGÈS
  Finalitat de la cessió Enviament d’informació publicitària de les societats que formen part de QUADS DE PAGÈS
  Legitimació de la cessió Consentiment de l’interessat
  Moviments internacionals de dades No es produeixen
  Transferència internacional No es produeixen
  Encarregats del tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb els quals es formalitza les obligacions i responsabilitats que asumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat del Tractament
DRETS Quins drets tenen? Té dret al fet que el confirmem si estem tractant dades seves.

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-los.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

  Com puc exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça a dalt mostrada o enviar comunicat al correu electrònic quadsdepages@gmail.com
Haurà d’especificar quins d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, a la seva vegada, haurà d’acompanyar de fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.

Si vol disposar d’un model per això podrà: Utilitzar un model oficial de l’Agència: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.

Sol·licitar-nos un model:quadsdepages@gmail.com

  Possibilitat de reclamar davant l’AEPD Tanmateix, l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conéixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AGPD: https://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 i 912 663 517
C/. Jorge Juan, 6 Madrid (28001).

 

 

A través del present avís, JORDI PAGES ROSAS (en endavant, QUADS DE PAGÈS) informa als usuaris en cumpliment de l’article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (en endavant, el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitats en el lloc Web per a la prestació dels seus serveis.

És el titular del portal Web www.quadsdepages.cat, que actua exclusivament com explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web, domiciliats a:
Adreça: Cal Xic . 08694 St. Julià de Cerdanyola. Berguedà (Barcelona)
NIF: 35117078-B
Tel.: +34 619 317 406
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom, Foli, Fulla, Inscripció, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a:quadsdepages@gmail.com

També s’informa que la finalitat del tractament que es destinen les dades que ens faciliten els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través del present lloc Web i, en el seu cas, si els usuaris expresament ho consenteixen mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, entenent que amb l’enviament de les seves dades autoritza expresament al Prestador del Servei per al tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats.

El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

S’informa que les dades poden ser utilitzats per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu o altres serveis de la nostra empresa que poden ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça :quadsdepages@gmail.com

Indicant en l’assumpte “BAIXA DEL LLISTAT DE CONTACTE”. Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si procedeix, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a:
Adreça: Cal Badó. 08694 St. Julià de Cerdanyola. Berguedà (Barcelona)
NIF: 35117078-B
o a través de correu electrònic a quadsdepages@gmail.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de desar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

Els usuaris o persones que els representen podran exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert en el Reglament, dirigint una comunicació escrita a JORDI PAGES ROSAS, en la següent adreça postal:
Adreça: Cal Xic. 08694 St. Julià de Cerdanyola. Berguedà (Barcelona)
i/o electrònica quadsdepages@gmail.com en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas que el Prestador del Servei prestés cap tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diverses a aquestes, en el relatiu a la protecció de dades, tendrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per aquell servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

Titularitat dels Fitxers
QUADS DE PAGÈS amb domicili social a:
Adreça: Cal Xic. 08694 St. Julià de Cerdanyola. Berguedà (Barcelona)
NIF: 35117078-B
és el titular de diversos fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web www.agpd.es.

En concret, les dades recollides a través de la present Web, s’incorporen al fitxer [CLIENTS POTENCIALS/USUARIS WEB/NEWSLETTER], als quals els serà aplicada la present Política de Privacidad.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats.

Recollida i Tractament
El fitxer [CLIENTS POTENCIALS/USUARIS WEB/NEWSLETTER], té com a principal característica:

 • Finalitat: La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteix en:
  • Pel Fitxer [CLIENTS POTENCIALS/USUARIS WEB/NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web www.quadsdepages.cat.
  • Resoldre les qüestions formulades.
  • Remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat de QUADS DE PAGÈS.
 • Encarregat del Tractament: En el cas que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa en la legislació vigent.
 • Consentiment: Mitjançant el compliment dels diversos formularis continguts en la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrats siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa en conformitat amb la present Política de Privacitat. Del mateix mode presta consentiment perquè QUADS DE PAGÈS enviï informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis. Si bé en qualsevol moment podrà oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça: quadsdepages@gmail.com  indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.
 • Mesures de Seguretat: QUADS DE PAGÈS, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.
 • Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició: Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [CLIENTS POTENCIALS/USUARIS WEB/NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de QUADS DE PAGÈS, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i si procedeix oposició (Drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si procedeix, de la suficiència de la representació.
  El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. A l’exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:
  • Enviar un correu electrònico a:quadsdepages@gmail.com
  • Comunicació per escrit dirigida a:
   QUADS DE PAGÈS Cal Xic. 08694 St. Julià de Cerdanyola. Berguedà (Barcelona).

  QUADS DE PAGÈS, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la esmentada informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.
  El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acord a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
  QUADS DE PAGÈS, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

Canvi de Normativa
QUADS DE PAGÈS, es reserva el dret de modificar la presente política amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Aquests canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària en la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat d’acord als termes de la presente política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la presente normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a:quadsdepages@gmail.com

AVÍS LEGAL (LSSI)
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:
JORDI PAGES ROSAS, [d’ara endavant QUADS DE PAGÈS], és el titular del portal Web www.quadsdepages.cat, que actua exclussivament com explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web, domiciliats a:
Adreça: Cal Xic. 08694 St. Julià de Cerdanyola. Berguedà (Barcelona)
NIF: 35117078-B
Tel.: +34 619 317 406
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom, Foli, Fulla, Inscripció, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a:quadsdepages@gmail.com

CONCEPTE D’USUARI
Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectui. Les dades facilitades es conservaran fins el moment en que els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar a causa de la complimentació defectuosa dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

La utilització del portal Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per a QUADS DE PAGÈS en el mateix moment en el qual l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en les quals es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
QUADS DE PAGÈS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es puguin accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i QUADS DE PAGÈS no recomana ni garantitza cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de www.quadsdepages.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant al connectar al portal Web www.quadsdepages.cat, com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. QUADS DE PAGÈS poden introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteixen que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present portal Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXENCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UN ERROR TÈCNIC I DE CONTINGUT
QUADS DE PAGÈS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, QUADS DE PAGÈS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del corrent elèctric o qualsevol altre tipus.

QUADS DE PAGÈS no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que QUADS DE PAGÈS realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzara accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprobació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de QUADS DE PAGÈS.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits a l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtud d’autorització expressa de QUADS DE PAGÈS i que, en tot cas, tindran que fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de QUADS DE PAGÈS.

Només està autoritzat per l’ús privat del material documental elaborat per QUADS DE PAGÈS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de QUADS DE PAGÈS no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre en la pàgina principal o “home page” www.quadsdepages.cat.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de QUADS DE PAGÈS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de QUADS DE PAGÈS.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL
QUADS DE PAGÈS mai li enviarà un correu electrònic ni el trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrassenya del seu compte a QUADS DE PAGÈS ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altra tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o rebre un corre electrònic no sol·licitat que li demani cap de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a QUADS DE PAGÈS perquè procedeixi a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de “spoofing” o “phishing”)
Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual li demani informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de QUADS DE PAGÈS o de societats del seu grup, o en el qual li demani que pagui fora dels mitjans de pagament de QUADS DE PAGÈS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (“spoofing” o “phishing”), i s’haurà de considerar fraudulent.

QUADS DE PAGÈS utilitza el domini “www.quadsdepages.cat” pels seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: llaberia.security@hotmail.com, pot estar seguro que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “QUADS DE PAGÈS” a la seva URL.

Si encara així vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i es redirigit a una pàgina que s’assembli a “El seu compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE “phishing”
Enviï un correu electrònic a l’adreça: quadsdepages@gmail.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. A l’adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu orígen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenvieu-lo a quadsdepages@gmail.com i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.